V jakých životních situacích můžeme využít svěřenské fondy?

  • Dědictví a nástupnictví
  • Exekuce a insolvence
  • Předmanželská smlouva
  • Ochrana soukromí
  • Zabezpečení blízkých
  • Firemní struktury a podíly
  • Správa aktiv a majetku
  • Filantropie a charita

DEFINICE: Co je svěřenský fond?


Svěřenský fond je forma správy majetku vyčleněného z vlastnictví zakladatele, a to při zachování jeho plné anonymity. Účelově osamostatněný majetek se stává majetkem bez právní subjektivity, tedy „bez vlastníka“, je majetkem anonymním, samostatným. Zakladatel svěřenského fondu si vybere svěřenského správce, který je povinen o majetek pečovat. Avšak spravedlivý nárok na prospěch z tohoto majetku má výhradně určený Beneficient. Ten v souladu s konkrétními podmínkami svěřenského fondu sepsanými do statutu pobírá užitky, příjmy či jiné plody tohoto svěřenského fondu, ovšem s jeho podstatou nemůže žádným způsobem nakládat. Proto je majetek chráněn před beneficientovými věřiteli, a tím může i mezigeneračně naplňovat záměry zakladatele. Existuje ale ještě jedno řešení, a tím jsou svěřenské fondy. Ty jsou legislativně uznávány jako legální nástroj, jenž bezezbytku plní dvě ze tří zmíněných podmínek ochrany soukromí – poskytují anonymitu vlastnictví a diskrétnost v obchodních a bankovních vztazích.

Příklady založení svěřenských fondů:


Dědictví bez rizika

Majetkové vztahy v rodině můžete ošetřit během svého života, posmrtně formou pořízení listiny pro případ smrti (závěť, odkaz, dovětek, dědická smlouva) nebo pozůstalost ponecháte na zákonech a státu.

Existuje celá řada životních situací a rizik, díky nimž mohou členové rodiny přijít o zděděný majetek během jediné chvíle. Majetek, který měl sloužit dalším generacím, tak může být nenávratně ztracen a vaše celoživotní úsilí zbytečné.

Přemýšleli jste nad tím, jak dědictví vyřešit, abyste minimalizovali rizika ještě během svého života? Užitečným nástrojem je svěřenský fond.

Exekuce a insolvence - se týkají všech

Majetek má různé podoby (hmotný, nehmotný, finanční) a může být ohrožen různými způsoby. Příkladem je selhání podnikání, ztráta zaměstnání, nemoc či zranění a s tím související pokles příjmů, případně nemohoucnost. Životní události mohou zapříčinit neschopnost splácet závazky, což může vyústit v exekuci a následnou insolvenci.

Svěřenský fond umožňuje ochranu majetku před exekucí, protože ho vyčlení z vlastnických práv. Zakladatel fondu sice pozbyde vlastnického práva, ale může si ponechat jiný druh práv i nároků, která jemu nebo nastupující generaci umožní majetek dále ovládat, využívat ve svůj prospěch či ho získat zpět do vlastnictví.

Předmanželská smlouva a její slabiny

Předmanželská smlouva může chránit pouze majetek, který byl získán před uzavřením sňatku. Při uzavření předmanželské smlouvy se tento majetek stává výhradním vlastnictví a při rozvodu se nedělí. Jakýkoli majetek získaný po svatbě (až na výjimky, jako je např. dědictví nebo darování) se dělí a nelze tomu zabránit ani předmanželskou smlouvou.

V určitých případech může soud předmanželskou smlouvu zcela zrušit nebo značně omezit, i když jsou všechny právní náležitosti v pořádku.

Svěřenský fond místo předmanželské smlouvy

Novinkou v oblasti ochrany majetku před selháním partnera v manželství nebo riziky v důsledku rozvodového řízení je svěřenský fond. Ten umožňuje individuální uspořádání majetku v manželství podle vůle jeho zakladatele.

Proč usilovat o diskrétnost

Vhodně nastavená celostní majetková strategie ochraňuje majetek, rodinné hodnoty i informace spojené s jměním. Absolutní anonymita je sice v digitálním věku téměř nedosažitelná, i tak lze přijmout opatření vedoucí k diskrétnosti.

V praxi jsme se setkali s řadou životních příběhů, kdy informace o vlastnických poměrech, aktivitách, vztazích nebo majetkové situaci sloužily k emocionálním, právním nebo kybernetickým útokům s jediným cílem: ohrozit osobní nebo podnikatelskou stabilitu a tím snížit společenskou prestiž.

Svěřenský fond je základ úspěšné strategie ochrany soukromí

Aby byla strategie ochrany soukromí úspěšná, musí pokrývat tři základní oblasti vašeho života: osobní digitální bezpečnost, anonymitu vlastnictví, diskrétnost v obchodních a bankovních vztazích.

Při zajištění anonymity vlastnictví se můžete setkat s celou řadou instrumentů. Jsou to klasicky využívané vehikly jako off-shore společnosti, nominee, generální plné moci, ale i běžné právní entity jako nadační fondy nebo finanční instrumenty typu akcie, podílové listy, deriváty, swapy, opce atd. Pokud by některé z nich vykazovaly znaky ekonomické aktivity související s možnou hospodářskou trestnou činností, mohly by se o vaši činnost začít zajímat orgány činné v trestním řízení, finanční správa nebo celní úřad.

Pamatujte na to, na co zákon zapomněl

Vaše osobní životní potřeby a přání jsou často úzce spojena s potřebami rodiny nebo jiných blízkých osob. Život nás až příliš často vystavuje okamžikům, jako je úmrtí živitele rodiny, partnera nebo vypořádání se s rozvodem, péče o zestárlou nebo hendikepovanou osobu. V momentě, kdy je nutné zastat mnoho rolí, může být osobní nebo rodinný život složitý a náročný.

Raději předvídáte, a proto chcete vytvořit funkční řešení? Chcete zajistit rodinu i blízké osoby, na něž zákon nepamatujte nebo jim přiznává jen nedostatečná práva? Pokud chcete dosáhnout vnitřního klidu a vědět, že je o potřeby a blaho vašich blízkých postaráno i v kritických okamžicích života nebo v případě vašeho úmrtí, tak je nutné tento systém péče zohlednit do celkového majetkového plánování.

Svěřenský fond jako součást majetkového plánu péče o blízké osoby

Svěřenský fond může vzniknout v průběhu vašeho života ve prospěch vašeho dítěte nebo blízké osoby, ale také může vzniknout až v momentě vašeho úmrtí, tzv. smrtí zůstavitele, kdy je svěřenský fond pořízen posmrtně formou pořízení listiny pro případ smrti. Svěřenský fond zřízený ve prospěch blízké osoby nemusí plnit pouze funkci celoživotní ochrany majetku v případě vašeho úmrtí, ale může být zřízen už v průběhu života a pokrývat celou řadu potřeb v každé vyjmenované etapě života.

Svěřenský fond pomáhá omezit a řídit rizika

Podnikání není možné nikdy plně oprostit od rizik, ale je možné je snížit a omezit. Účinným nástrojem pro řízení podnikatelských rizik je Obchodní svěřenský fond, který je projevem obezřetnosti podnikatele. I v tomto případě platí, že nejlepší doba na jeho založení je ve chvíli, kdy ho ještě nepotřebujete.

Filantropie a charita má jedinečnou dynamiku

Každá rodina má vlastní dynamiku a s tím související kulturu. Tu ovlivňuje mnoho faktorů. Mezi ty základní patří počet členů, prostředí, obor podnikání a velikost firmy nebo výše bohatství, kterým rodina oplývá. Díky těmto okolnostem je každá rodina jedinečná, a proto má i její filantropie jedinečnou dynamiku.

Svěřenský fond pomáhá v zapojení jednotlivých členů rodiny

Některé rodiny spojuje otevřenost a velmi hluboký osobní vztah mezi všemi členy, jiné sdílejí názor na určitou problematiku nebo se zajímají o konkrétní aktivitu, třeba o sport, jiné pečují o hodnoty, které vyjadřují svými filantropickými aktivitami. Tam, kde je vlastní zájem člena rodiny, tam je i přirozená angažovanost a s tím související ochota se zapojit.